İş Ahlakı ve Çalışma Hayatımızda Önemi

İş Ahlakı ve Çalışma Hayatımızda Önemi

Ahlak, belli bir dönemde belli insan toplulukları tarafından benimsenmiş olan ve
toplum içinde insanların davranışlarını ve birbirleriyle ilişkilerini düzenlemek amacıyla
başvurulan, töresel davranış kurallarının ve ilkelerinin bütünüdür. Ahlak alanı koşullardan bağımsız, “doğru” ya da “yanlış” olarak adlandırılan
davranışları kapsamaktadır.
İnsanların toplumdaki diğer bireylere karşı görevleri karmaşık, zor ve rahatsız edici
olarak nitelendirilen ahlak kuralları ile belirlenmektedir. İnsanlar hayatları boyunca
standartlarla yaşamakta ve yine standartlar tarafından yönlendirilmektedir. Ahlak değerleri,
bireyler ve toplumlar için olduğu kadar işletmelerin başarısı açısından da önemli olmaktadır. Ahlak, organizasyonların üretim sürecinde bütünleştirici bir rol
oynamakta, işyerlerinde çalışanların sosyal tutum ve davranışlarını doğrudan etkilemekte ve
belirlemektedir. İşletmelerde iş ahlakının oluşumu ise, belli bir insan grubunun tarihsel, felsefi
ve dinsel deneyimleri gibi birçok faktörün yüklediği anlama bağlı olarak gerçekleşmektedir.

Bu bağlamda iş ahlakı, belli bir alanda işin yürütümü ve uygulanması sırasında yararlı
görülen kurallar ve davranış şekilleri (Akbulut 2000:4) olarak tanımlanabileceği gibi, bütün iş
ilişkilerinde dürüstlüğün, güvenin, saygının ön plana çıkarılması ve adil davranılması olarak da ifade edilebilmektedir. Genel anlamda iş ahlakını, genel ahlak
kurallarının iş yaşamında uygulanması şeklinde tanımlamak mümkündür

Paylaş: